Ik ben een bestaande klant
E-mail :
Paswoord :
Nieuwe klant
Gegevens voor bestelling
Voornaam :
Naam :
   
E-mail :
Telefoon/Gsm :
   
Firmanaam :
btw :
 
Adres :
Postcode :
Woonplaats :
Land :
   
 
Gegevens voor levering (indien verschillend van bestelgegevens) :
Naam :
Leverings-adres :
Postcode :
Woonplaats :
Land :
Ik ga akkoord met de [ algemene voorwaarden & privacy policy ]. (*-verplicht)
Algemene Voorwaarden
1. Toepassing en goedkeuring voorwaarden
1.1 Onder "Koper" wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meerdere product(en), aankoopt via de webshop evenzo iedere bezoeker van de webshop.
1.2 Huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen aangeboden op en gerealiseerd via de webshop www.mannasana.com of andere overeenkomsten tot stand gekomen via de webshop.
1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, met name degene die gelden voor de verkoop of verhuur in de winkel van verkoper.
1.4 Door het plaatsen van een bestelling via de webshop verklaart de koper kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en aanvaardt de koper de verkoopsvoorwaarden.
1.5 Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden integraal van kracht.
2. Tot standkoming van de overeenkomst
2.1 Er komt slechts een verkoopsovereenkomst tussen de verkoper en de koper tot stand nadat de bestelling van de (potentiële) koper expliciet wordt aanvaard door de verkoper die de koper hiervan bij bevestigingsschrijven op de hoogte stelt.
2.2 De ontvangst van het bevestigingsschrijven door de koper is het ogenblik waarop de overeenkomst wordt gesloten.
2.3 De verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling niet te aanvaarden of desgevallend de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor aan de koper enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, doch mits terugbetaling van de eventueel betaalde sommen. In het bijzonder wanneer in het verleden problemen zijn gerezen met degene die de bestelling plaatst of diens gezinsleden in het geval van natuurlijke personen, alsook indien in het verleden problemen zijn gerezen op het opgegeven leveringsadres of in het geval van nog openstaande facturen.
3. Prijzen
3.1 De prijzen van de producten worden aangegeven in euro met alle taksen inbegrepen, uitgezonderd de deelname in de verzendingskosten.
3.2 De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard.
3.3 De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen waarvan de koper redelijkerwijs moest aannemen dat deze (typ)fouten betreffen.
3.4 De verschuldigde prijs is deze welke wordt vermeld in het bevestigingsschrijven.
3.5 De verkoper behoudt zich het recht voor de verschuldigde prijs na het totstandkomen van de overeenkomst te wijzigen bijvoorbeeld op basis van prijswijzigingen van invloed op de verzendingskosten, nieuwe taksen of (typ)fouten.
3.6 Indien de prijs wordt verhoogd, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder kosten te zijner last noch gehoudenheid van de verkoper tot het betalen van eventuele schadevergoeding.
3.7 De producten blijven eigendom van de verkoper tot deze de prijs volledig en definitief betaald heeft gekregen.
4. Betaling
4.1 Voor de bestelling van producten via de webshop zijn er volgende betaalmogelijkheden voorzien:
* Kredietkaart: Visa, Mastercard via Paypal
* Internetbankieren 
* Bankoverschrijving : IBAN: BE15 9208 0049 7230 BIC (SWIFT): HBKABE22 Record Bank
Bij gebruik van hogervermelde betalingssystemen dient de koper uiteraard ook de eventuele voorwaarden van de betrokken beheerders te respecteren, tevens is de verkoper geen partij in de relatie tussen de koper en de beheerder van het betaalsysteem.
4.2 De verkoper verbindt zich ertoe om naar best vermogen de veiligheid van de gebruiker van de webshop te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade door het gebruik van de webshop en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem.
4.3 De verkoper respecteert de regels met het oog op het toelaten van de terugbetaling van de door de consument gestorte bedragen conform de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.
4.4 In het geval een betalingstermijn werd bedongen en in elke geval 30 dagen na levering is de koper, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling , een moratoire intrest verschuldigd voor laattijdige betaling van 1 % per maand en een schadevergoeding van 10% met een minimum van 50,00 €.
5. Levering
5.1 De producten worden opgestuurd naar het verzendingsadres dat wordt opgegeven bij de bestelling (thuisadres of ander adres).
5.2 Uiteraard stelt de verkoper alles in het werk binnen een zo kort mogelijke termijn de producten te leveren. Doch op de webshop aangegeven levertijden zijn slechts indicatief.
5.3 Werden de bestelde goederen niet binnen de 30 dagen geleverd, dan kan een bijkomende termijn worden afgesproken tussen koper en verkoper. Bij ontstentenis van bijkomende termijn wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden en zal de verkoper de eventueel ontvangen betaling binnen de 30 dagen terugbetalen.
5.4 De zaakvoerders engageren zich ertoe om alle bestellingen correct en zo snel mogelijk af te handelen.
5.5 Wanneer een product binnen de 21 dagen niet op voorraad is, dan pas kan de koper aanspraak maken op terugbetaling van de gedane bestelling.
5.6 De producten worden via de gebruikelijke postdiensten verzonden. Measan.com wijst dan ook alle aansprakelijkheid af bij een te grote vertraging bij het leveren die te wijten is aan de postdiensten of de vervoersmiddelen, net als bij het verlies van de bestelde producten of bij een staking.
De risico’s voor het transport worden gedragen door de gebruiker, die de aanvragen voor gebruik moet indienen bij de postdiensten of de vervoerder.
6. Verzakingsrecht
6.1 Het verzakingsrecht is enkel van toepassing voor de aankoop via de webshop door natuurlijke personen of rechtspersonen die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, deze producten verwerven of gebruiken.
6.2 De Wet van 15 mei 2010 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, laat de consument toe om binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het product de verkoper te berichten dat hij van de verkoop afziet.
6.3 De goederen moeten dan binnen dezelfde termijn op kost van de koper in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking en (een kopie van) de factuur/leveringsbon teruggestuurd worden naar:
MannaSana
Balleistraat 26
1790 Affligem
6.4 Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde goederen worden niet teruggenomen.
6.5 Ten laatste 30 dagen na aanvaarding van de terugzending zal de verkoper de eventueel betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de rechtstreekse kosten van levering.
7. Privacy
7.1 Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen door de verkoper en bewaard in uw persoonlijke rekening om de verkoper toe te laten uw transactie correct uit te voeren. Eenmaal deze gegevens zijn opgeslagen, zullen uw latere transacties sneller verlopen.
7.2 De verkoper leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf die gegevens verzamelen, de toestemming moeten hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet er toegang toe hebben en het recht de informatie die hem/haar betreft te wijzigen.
7.3 De verkoper verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.
8. Toepasselijk recht
8.1 De verkoop waarop de huidige verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht.
8.2 Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd.

 
Privacy Policy

MeaSana hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.
In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. MeaSana houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). 
U zal ook informatie vinden op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit. Volg daartoe deze link: https://www.privacycommission.be/nl.
 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als MeaSana zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

MeaSana 
Tel: +32 (0)53 396 899
E-mail : info@measana.be
MeaSana
Kerkweg 17
1790 Affligem

HR Brussel
BE0749253932
 
Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden :
 • om te kunnen deelnemen aan onze activiteiten (uitvoering overeenkomst),
 • om actieve klanten over gelijkaardige producten te informeren via direct marketing (gerechtvaardigd belang),
 • het versturen van nieuwsbrieven, thematische mailings en uitnodigingen (toestemming betrokkene),
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting). 
 
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen en verwerken :
 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer of rijksregisternummer
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteitWe gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Cookiebeleid
Cookies zijn kleine bestanden die op jouw computer worden opgeslagen om je voorkeuren tijdens het surfen te onthouden.
Cookies slaan nooit persoonsgegevens zoals je naam, adres, leeftijd of andere kenmerken op. Het gebruik van cookies is veilig. We vinden het van groot belang dat je weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag zowel jouw privacy als de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk waarborgen.
Op de website gebruiken we ook functionele cookies, dit om de gebruikservaring op de website te verbeteren. Deze cookies zijn noodzakelijk om jou naar behoren te kunnen laten surfen op de website. Ze stellen je in staat om door de website te navigeren en de functies van de website te gebruiken. Functionele cookies verhogen ook de gebruiksvriendelijkheid van de website door jouw keuzes te herinneren.

Hoe kan je jouw cookies beheren?
De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. Als je niet wilt dat websites op jouw computer cookies plaatsen, dan kun je je browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kun je de instellingen dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies weigert (of alleen de cookies van derde partijen). Ook kun je de cookies verwijderen die al zijn geplaatst.
Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien.
Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser.
  
Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
 
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • om te kunnen deelnemen aan onze activiteiten (uitvoering overeenkomst);
 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur;
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier toestemming voor geeft. Je heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Bewaartermijn
MeaSana bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 10 jaar na het laatste gebruik bij.

Beveiliging van de gegevens
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:
 
Alle personen die namens MeaSana van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 
  
Jouw rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben.
Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om jouw identiteit te controleren, vragen wij je om een kopie van je identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.
Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou (of in jouw directe opdracht aan een andere partij). Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacyverklaring
MeaSana kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Links naar andere websites
Op de website tref je een aantal links aan naar andere websites.
Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

   
Winkelwagen

Produkten
Aantal
Prijs
|
| | 0,00 €
0,00 €
Promotiecode :
-

Totale prijs : 0,00 €


Getoonde prijzen incl. btw.
 
 

Contact

Tel: +32 (0)53 396 899
E-mail : info@measana.be
 

Measana
Kerkweg 17
1790 Affligem

HR Brussel
BE0749253932


 

Betaalmogelijkheden


Sociale Media